Thông báo

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 336 /PGDĐT

V/v điều chỉnh thời gian tựu truờng,
kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và
dạy học, năm học 2021-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Yên Định ngày 31 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Mầm non;

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học;

- Hiệu trưởng các trường TH&THCS, THCS.

 

Thực hiện Công văn số 2351/SGDĐT-VP, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian tựu truờng, kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng và dạy học, năm học 2021 - 2022. Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1.    Tạm dừng thời gian tới trường đối với Bậc học mầm non trên địa bàn toàn huyện cho đến khi có thông báo mới.

2.    Khuyến khích bậc học tiểu học (ở những nơi có điều kiện), bậc THCS dạy học bằng hình thức Online, kết hợp giao bài tập qua hình thức OTT.

3.    Các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện:

-      Không tổ chức tựu trường trước ngày khai giảng năm học mới.

-     Điều chỉnh Lễ khai giảng năm học 2021-2022 từ ngày 05/9/2021 sang ngày 06/9/2021 vào tiết học đầu tiên (thời gian không quá 45 phút); tổ chức dạy học các tiết tiếp theo; Lễ khai giảng chỉ tổ chức trong nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp (học sinh và giáo viên chủ nhiệm ổn định trong các lớp học). Các thông tin từ nhà trường có thể chuyển đến các lớp bằng hình thức trực tuyến hoặc qua hệ thống loa phát thanh nhà trường.

- Tranh thủ thời điểm đang kiểm soát được dịch bệnh, tập trung nguồn lực, tăng thời lượng dạy học để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục: tăng tiết, tăng buổi, trước mắt là dạy học cả ngày thứ Bảy (có thể kết hợp hình thức Online, qua truyền hình, giao bài tập qua hình thức OTT). Tạm thời chưa tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường học, hạn chế tối đa các hoạt động không cần thiết, tập trung vào những hoạt động giáo dục trọng tâm, trọng điểm. Đối với bậc học tiểu học, chỉ tổ chức 1 buổi/1 lớp/1 ngày, chưa bố trí ăn, nghỉ bán trú.

4.    Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 350/PGDĐT ngày 27/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Việt Hòa

 

 

 

 

 

Nguồn bài viết: CV 336/PGD ĐT YÊN ĐỊNH ngày 31/8/2021

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic