Thông báo

    PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

    TRƯỜNG TH YÊN THỊNH                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 03/TTr- THYT                                                                                                               Yên Thịnh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

     

TỜ TRÌNH

V/v thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2025

 

 

 


Kính gửi:  Chủ tịch UBND  huyện Yên Định.

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn 61/PGDĐT ngày 24/02/2021 của phòng GD&ĐT huyện Yên Định về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kì 2021- 2025;

Căn cứ Biên bản họp  Hội đồng sư phạm nhà trường họp ngày 02/3/2021 về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025.

Trường tiểu học Yên Thịnh kính trình UBND  huyện Yên Định danh sách đề nghị thành lập Hội đồng trường tiểu học Yên Thịnh nhiệm kỳ 2021 - 2025 . (Danh sách kèm theo).

Kính trình Chủ tịch UBND  huyện Yên Định phê duyệt và ra Quyết định công nhận Hội đồng trường tiểu học Yên Thịnh nhiệm kỳ 2021-2025./.

 

Nơi nhận:

                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                               Đỗ Thị Phước

- UBND Huyện Yên Định

Phòng GD&ĐT huyện

- Lưu VT.

 

 

 

 


 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỊNH

(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr- THYT, ngày  02 /03/2021

của Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Thịnh)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Chức danh trong HĐ

1

Đỗ Thị Phước

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Đại học

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Thị Quế

Phó HT, Chủ tịch công đoàn

Đại học

Phó CT HĐ

3

Lê Như Thuyết

Cấp ủy chi bộ

Cao đẳng

Thành viên

4

Lê Thị Thúy

Tổ trưởng chuyên môn Tổ 1

Đại học

Thư ký

5

Vũ Thị Hồng

Tổ trưởng chuyên môn Tổ 2

Đại học

Thành viên

6

Trịnh Thị Thu Thủy

Tổng phụ trách Đội TNTPHCM

Cao đẳng

Thành viên

7

Hà Minh Châu

Tổ trưởng Tổ văn phòng

Trung cấp

Thành viên

8

Hoàng Duy Sơn

Phó chủ tịch xã Yên Thịnh

Đại học

Thành viên

9

Phạm Hồng Quân

Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

 

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 09 người)

 

                                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                         Đỗ Thị Phước

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic